Stížnost k pravidlům soutěže ZUŠ jazzových a tanečních orchestrů ..
(aktualizováno 21.4.2010)

 

Obsah:

  1. Stížnost J. Volfa
  2. Reakce Aleše Chalupského, předsedy Ústřední umělecké rady
  3. Reakce J. Volfa na reakci Aleše Chalupského
  4. Reakce PhDr. Ilony Juhásové, předsedkyně KUR ZUŠ KK
  5. Vyjádření Bc. Jaroslava Sochora, předsedy orchestrální sekce ÚUR ZUŠ ČR
  6. Reakce J. Volfa na vyjádření J. Sochora

- - -

1. Stížnost J. Volfa
zpět na obsah


Adresáti:

  • MŠMT ČR, pí PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání.
  • Ústřední umělecká rada ZUŠ.
  • Krajská umělecká rada, porota a organizátoři krajského kola soutěže ZUŠ Karlovarského kraje.


Věc: Stížnost

Naše stížnost se vztahuje k pravidlům soutěže ZUŠ jazzových a tanečních orchestrů. Jejich součástí je věta, která přikazuje, že v soutěžní produkci se může objevit pouze jedna skladba s vokální složkou.

Toto administrativní opatření považujeme za nesmyslné a omezující uměleckou výrazovou svobodu.

Zdůvodnění :
Pravidlo diskriminuje jazzové soubory, které staví svůj repertoár na vokálním projevu a zpěváky odsuzuje do nerovné situace s instrumentalisty kteří mohou hrát do aleluja. Kdyby existovala možnost přihlásit soubor s tímto zaměřením do jiné kategorie, pak bychom to pochopili, ale pokud tomu tak není, bereme to jako diskriminaci.

Náš soubor SWINGDOWS ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary se po odchodu vibrafonistky a bubeníka (konzervatoř) zaměřil na studium čtyřhlasého jazzového vokalu s improvizovanými pasážemi sólistů v kvintetu zpěváků s doprovodem jazzové rytmiky. Nenalezli jsme kategorii, kam bychom se přihlásili. Nevíme, zda bychom našli odpovídající pochopení u porotců klasických pěveckých sborů, přece jen patříme výrazově k jazzmanům.

SWINGDOWS pracují systematicky již šestým rokem a vždy soutěžili úspěšně (3. a 2. místo v ústředních kolech) v rámci jazzových souborů. Letos opět tradičně vyhráli krajské kolo soutěže, avšak předvedli více vokálů než určovala pravidla, takže jejich první místo nebylo s postupem.

Stejně dopadl náš Big Band GRINGOS ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary pod vedením jazzmana Milana Krajíce (v minulých ústředních kolech rovněž 3. a 2. místo), který na protest proti nesmyslnému diskriminačnímu opatření zařadil více „ nepovolených skladeb „ s vokální složkou. Letošní krajskou porotou byl BB opět vyhodnocen na 1.místě, ale bez postupu ze stejného důvodu – „ zaplevelení „ vokály.

Kdyby byli pořadatelé jazzových festivalů a koncertů tak puritánští zastánci instrumentalistů, pak by si Manhattan Transfer nebo Take 6 ani nevrzli.

Kdo pracoval se studenty na vícehlasém zpěvu a scatové improvizaci, určitě uzná rovnoprávnost s instrumentálním nastudováním jazzové skladby.

Reprezentace Karlovarského kraje v soutěži jazzových a tanečních souborů v roce 2010 bude tedy naprosto paradoxně zastoupena estrádním akordeonovým souborem (mimochodem velmi dobrým a vynikajícím způsobem vedeným), který je sice svým zaměřením „nejazzový i netaneční“, nezahraje jedinou improvizovanou notu, avšak nemá zpěváky – takže může v jazzových a tanečních kapelách vyhrát. Nejsme žánrově nenávistní a určitě nejsme pro diskvalifikaci tohoto vynikajícího souboru. Jen upozorňujeme na paradoxní situaci, která nevhodným způsobem vylučuje z jazzové soutěže jazzmany.

Jsme si vědomi toho, že v důsledku naší neúčasti v ústředním kole v Litvínově (kam rádi již 6 let jezdíme mimo jiné i na výtečně organizované mezinárodní soutěže jazzmanů) se svět nezboří a ústřední kolo soutěže ZUŠ proběhne bezchybně jako vždy.

Krajské porotě děkujeme za uznání a respektujeme její rozhodnutí, neboť se držela striktně, i když podle nás nesmyslných, tak přece jen psaných pravidel a spravedlnost má slepá být.

Je nám však líto, že současná generace našich studentů, kteří se velmi poctivě do soutěže připravovali (další jsou v maturitních ročnících a byli již přijati ke studiu na konzervatořích) si letos v konkurenci nejlepších školních kapel ČR nezahraje.

Závěr :

Navrhujeme, aby příslušné orgány rozhodly pro příští léta větu o zákazu vokální složky z pravidel vypustit, nebo zavedli kategorii, která by zrovnoprávnila účast vokální složky v soutěžích ZUŠ. Věříme, že se naší stížností budete zabývat a dáte nám v zákonné lhůtě vědět, jak jste s naším návrhem naložili.

Odpusťte nám několik hovorových vyjádření v našem protestu. Domníváme se, že dobře vyjadřují popisovanou situaci a slušně vyjadřují naši naštvanost na nedomyšleně napsané předpisy.

Za rozhněvané vítěze

Mgr. Jindřich Volf, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, 360 05 Karlovy Vary

jinvolf@seznam.cz

V Karlových Varech 22. března 2010

Kopie: Časopis TALENT, vedení ZŠ a ZUŠ K.Vary, členové a vedení souborů BB GRINGOS a SWINGDOWS, www.opsforte.eu, www.zsazus.cz .

 

- - -

 

2. Reakce Aleše Chalupského, předsedy Ústřední umělecké rady
zpět na obsah

Adresát:

Mgr. Jindřich Volf, V Praze dne 22.3.2010
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Šmeralova 15
360 05 Karlovy Vary
jinvolf@seznam.cz

Vážený pane magistře,

Vaší stížností se určitě budeme zabývat, některé Vaše reakce mne ale překvapují, a tak na ně reaguji hned.
Především z Vašeho dopisu vyplývá, že jste si podmínky stanovené pro soutěž jazzových tanečních orchestrů pro tento školní rok příliš neprostudovali, jinak by k situaci, že nemůžete postoupit, jednoduše nedošlo. Slyšel jsem o kvalitách vašeho orchestru. Podmínky pro soutěž ale nemůžeme tvořit tak, že si každý vytvoří svůj často specificky obsazený orchestr a bude požadovat tomu vyhovující formulace. Podmínky se připravují s ročním předstihem a je vaším právem i povinností, abyste se v kraji domluvili na připomínkách a včas je prostřednictvím Vašeho krajského předsedy sekce dechových orchestrů vznesli k panu ředitele Mgr. Jaroslavu Sochorovi, předsedovi republikové sekce dechových orchestrů. Podle mých informací mých informací se však Váš krajský předseda nezúčastnil osobně ani krajského kola a někteří vaši kolegové ani nevědí, kdo tuto funkci zastává. To považuji za poměrně zásadní chybu.
Rád bych Vás dále upozornil, že již druhým rokem jsou v platnosti Zásady o činnosti uměleckých rad, kde jsou m. j. jasně popsány kompetence i povinnosti členů krajských uměleckých rad. Vaším dopisem dáváte všem osloveným de facto na vědomí, že vůbec nemáte představu o tom, jak tyto věci mají fungovat. Doporučil bych proto nejprve vyjasnit si situaci v Karlovarském kraji a teprve potom rozesílat stížnosti na všechny strany.
Vaši stížnost přeposílám s tímto panu Mgr. Sochorovi, kterého tímto žádám o jeho stanovisko v této záležitosti.
Dále přeposílám tento dopis ředitelce odboru 22 PaedDr. Jiřině Tiché, pracovnici odboru 22 Mgr. Zdeňce Vyleťalové, členovi redakční rady časopisu Talent panu Mgr. Petrovi Hanouskovi, který je současně členem Kolegia předsedy ÚUR ZUŠ ČR, ředitelce ZUŠ Ostrov Mgr. Ireně Konývkové (rovněž člen Kolegia předsedy ÚUR ZUŠ ČR) jako pořadatelce krajského kola soutěže jazzových a tanečních orchestrů a předsedkyni KUR Karlovarského kraje PhDr. Iloně Juhászové a předsedovi sekce dechových orchestrů Karlovarského kraje
O krátkou zprávu k průběhu krajského kola výše uvedené soutěže žádám ředitelku ZUŠ Ostrov paní Mgr. Irenu Konývkovou, o stanoviska k celé záležitosti pak předsedkyni KUR paní PhDr. Ilonu Juhászovou a předsedu sekce dechových orchestrů pana Jiřího Smitka.

S pozdravem

Aleš Chalupský,
předseda Ústřední umělecké rady
a předseda smyčcové sekce ÚUR ZUŠ ČR
ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12

- - -

 

3. Reakce J. Volfa na reakci Aleše Chalupského
zpět na obsah

Adresát:

Aleš Chalupský,
předseda Ústřední umělecké rady
a předseda smyčcové sekce ÚUR ZUŠ ČR
ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12

V Karlových Varech 24.března 2010

Vážený pane předsedo.

Jsem rád, že existují možnosti rychlé reakce na podněty zdola. Živá diskuse sice postrádá uhlazené formulace, slohovou, (v mém případě i pohříchu pravopisnou) a formální kontrolu, ale věcně jde k jádru problému. Jde přeci o společný zájem – vytvořit zajímavá, přístupná soutěžní pravidla, která budou motivovat k práci co nejširší muzikantskou obec a dávat možnost potvrdit v konkurenci svoje kvality.
Akce typu „Litvínov“, kde už nejde jen o ústřední kolo školních soutěží, ale kde ve tříletém mezidobí běží mezinárodní festivaly a od loňska i jazzové dílny, jamsession, kde si můžeme vyslechnout názory vynikajících profesionálů, předběhly již v našem muzikantském žebříčku soutěže podporované MŠMT, které jsou svázány často demotivujícími předpisy.

K naší polemice :

1. Stížnost nebojuje za kooptaci našich dvou studentských kapel do ústředního kola soutěže ZUŠ. Změna pravidel za chodu by zpochybnila její regulérnost. Myslíme, že krajská porota postupovala správně podle stávajících pravidel.
Naším zájmem a podle drtivého názoru účastníků ostrovského krajského kola (včetně porotců) je změna omezujícího pravidla soutěže pro využití vokálního projevu v soutěži. Chápeme nutnost jistých omezení (věk, eliminace konzervatoristů apod.), ale stavíme se zásadně proti omezení vokálního projevu. Patří totiž do kategorie oklešťující umělecké výrazové prostředky a to pokládáme za scestné.

2. Vytýkáte nám, že jsme si sami zapříčinili nedoporučení postupu zařazením nepovoleného množství vokálních skladeb a specifickým obsazením orchestru.
Naše obsazení pěveckého kvartetu s rytmikou je v jazzu zcela standardní obsazení (je dostupných několik edičních řad notového materiálu), podobně jako pro smyčcový kvartet v klasice. Zatímco v ČR je velká tradice druhého, první zmíněné obsazení je u nás popelkou. Už téměř vůbec se nevyskytuje ve školních kapelách – pravděpodobně pro svou obtížnost. To však nepokládáme za důvod k tomu, abychom se mohli zúčastnit soutěže jen splněním podmínky, kde si může jednu písničku zahrát celá kapela a v dalších třech bude polovina orchestru nečinně přihlížet, jak se potí druhá polovina.
Za obdobně špatné bychom např. považovali omezení, že v estrádním akordeonovém souboru postupujícím v naší soutěži jazzových kapel, smí hrát akordeony jen v jedné písni. V konkrétně zmiňovaném souboru je jich přes dvacet ( klobouk dolů, před motivací vynikajících kantorů ze ZUŠ M.Lázně!)
A to je prosím velmi specificky obsazený orchestr.
Zkráceně : Myslíme si, že od doby prvního scatovaného chorusu jazzového zpěváka a běžného užití „sekce“ pěveckého kvartetu je třeba brát postavení vokálů v jazzové hudbě jako rovnocenné s instrumentálním projevem.

3. Další výtka se týká situace v Karlovarském kraji a naší neinformovanosti o práci KUR.
„Zásady o činnosti KUR“ jsme opravdu nečetli. Do dneška jsme nepovažovali za nutné je studovat – ani jsme o jejich existenci my kantoři nevěděli. Byla to chyba? Nemáme důvod si na práci naší KUR stěžovat.
Přítomnost zástupců KUR na soutěži byla dodržena (pí ředitelka Konývková je dokonce členkou ÚUR) a soutěž byla organizována velmi dobře. Z našich kantorských postů zpochybňujeme nutnost přítomnosti předsedy KUR na všech soutěžích, ale jistě by jeho zájem potěšil. Podobně jsme na ústředním kole v Litvínově ještě neviděli jiného zástupce ÚUR než hlavního organizátora a vynikajícího pedagoga pana Sochora. Jeho přítomnost a obdivuhodné organizační schopnosti nám zatím nikdy nenavodily myšlenku, že tam někdo schází. Zájem a účast ze strany ÚUR nebo MŠMT by však určitě přispěla k prestiži takové soutěže.

4. Pokud se rozhodnete přijet do Litvínova v době soutěže, jsme připraveni přivézt na ukázkové vystoupení (mimo soutěž) jednu z našich kapel na své náklady a po ukázce se můžeme s Vámi nebo celým kolegiem sejít a diskutovat o nastoleném tématu. Druhá možnost je naše pozvánka do Karlových Varů – 1.května hrají obě naše „postižené“ jazzové kapely na kolonádě v rámci akce Zahájení karlovarské lázeňské sezóny 2010. Přímá diskuse postihne více aspektů, je rychlejší ve výměně názorů a může se stát zdrojem dobrých podnětů.

5. Svoji reakci na Vaše vyjádření posíláme také na všechny zainteresované strany a očekáváme diskusi odborníků. Nejde nám o vyvolávání a eskalaci konfliktu, ale o zlepšení kvality soutěží, které mohou být dobrou motivací pro prohloubení zájmu o hudbu.
Plurál je v tomto dopisu záměrný, neboť jsem po vyhlášení soutěže naslouchal názorům dětí, studentů, kantorů, poroty i organizátorů a kolegy Milana Krajíce, častého člena mezinárodních hudebních porot.
Jako bývalý ředitel školy jsem volil formu stížnosti, což jsem určitě nemusel, kdybych nebyl na pochybách, že se naším zdánlivě malicherným problémem bude někdo zabývat. Takhle se mi třeba podaří vyvolat odbornou diskusi a to může věci posunout správným směrem.

Za jazzové orchestry BB GRINGOS a SWINGDOWS
zdraví Mgr. Jindřich Volf
pedagog ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

 

- - -

 

4. Reakce PhDr. Ilony Juhásové, předsedkyně KUR ZUŠ KK
zpět na obsah

Vážený pane kolego,

děkuji Vám, že jste se s takovou "vervou"pustil do polemiky kolem obsahu soutěžních disciplín Soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT.
Váš názor podporuji nejen osobně, ale také jako předsedkyně KUR ZUŠ KK.
Řešení této problematiky je v kompetenci příslušné sekce ÚUR, kterou jste již kontaktoval.
Přeji nejen Vám, ale všem žákům a jejich učitelům ZUŠ, aby se do budoucna věc vyřešila k jejich prospěchu.
Se srdečným pozdravem

PhDr. Ilona Juhásová
předsedkyně KUR ZUŠ KK

kontakt:
ZUŠ Chodov, okres Sokolov
Nám. ČSM 693
357 35  Chodov
tel: 352 352 352
e-mail: zus@zus-chodov.cz

- - -

 

5. Vyjádření Bc. Jaroslava Sochora, předsedy orchestrální sekce ÚUR ZUŠ ČR
zpět na obsah

Vážený pane magistře,
Vaší stížností jsme se velice seriozně zabývali na jednání sekce orchestrů ÚUR ZUŠ ČR v Praze na MŠMT dne 30. 3. 2010.

Stížnost ze dne 22. 3. 2010, která se vztahuje k podmínkám národní soutěže ZUŠ ve hře jazzových a tanečních orchestrů, je naprosto neopodstatněná. Věta, která přikazuje, že v soutěžní produkci se může objevit pouze jedna skladba s vokální složkou, vychází z logiky soutěže, ve které jednoznačně musí převažovat orchestrální hra, tudíž vokální složka, byť sebelepší, je pouze jakousi třešničkou na dortu. Toto „administrativní“ opatření nikterak neomezuje nikoho v umělecké a ani výrazové svobodě. Rád bych Vám pouze připomněl, že Vás informuji o faktu, který jsme spolu probírali mnohokrát.

Vaše soubory jsou vynikající a o to víc mě mrzí Váš přístup k letošní soutěži, kdy jste se nechali diskvalifikovat porušením podmínek ve vyhlášení soutěží ZUŠ. Nevím, zda byla tato forma protestu správná hlavně vůči Vašim dětem v souborech.

V rámci inovace pravidel jsme vytvořili tzv. „otevřenou“ kategorii, kde se opravdu může ukázat téměř kdokoliv (beat, folk atp.). Pokud bychom z této soutěže udělali soutěž vokální (nejedná se totiž jen o jazzové vokály), dostali bychom se do jiné dimenze.

Závěrem mi dovolte konstatovat fakt, že stávající pravidla se v současnosti inovují, ale tato soutěž je soutěží žáků a tou zajisté i zůstane. Nové vyhlášení se bude připravovat pravděpodobně v dalším tříletém cyklu. Nemyslím si, že by se soutěž měla dále dělit na více kategorií, například na kategorii s vokální složkou, protože pak bychom potlačili dominantní orchestrální výraz a název této soutěže - Hra jazzových a tanečních orchestrů - by zcela pozbyl smyslu.

S pozdravem
Bc. Jaroslav Sochor
předseda orchestrální sekce ÚUR ZUŠ ČR
a předseda KUR Ústeckého kraje
ředitel ZUŠ Litvínov - Chudeřín, Horská 296

Aleš Chalupský,
předseda Ústřední umělecké rady
a předseda smyčcové sekce ÚUR ZUŠ ČR
ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12

- - -

6. Reakce J. Volfa na vyjádření J. Sochora
zpět na obsah

Adresát:
Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR
pan Aleš Chalupský
pan Bc.Jaroslav Sochor

Vážení pánové.
Jsem potěšen, že jste se mou stížností zabývali a poslali vyjádření.
Ve Vaší odpovědi je několik myšlenek, se kterými bych polemizoval (logika soutěže nikoho neomezuje a vzápětí - převaha orchestrální hry, vokální složka jen jako třešnička na dortu,…).
Z toho vyplývá, že jsem Vás s myšlenkou rovnocennosti vokálů s instrumentální hrou nepřesvědčil – nicméně to je otázka na obšírnější diskusi. Kdybych použil Vašeho přirovnání – nechci z třešničky na dortu udělat třešňový kompot, ale připustit, že některé dorty mohou mít více třešniček než jednu a přesto mohou být kvalitní a chutné.
Ve Vašem vyjádření je však potěšující jedna velmi důležitá věta – cituji :
„ V rámci inovace pravidel jsme vytvořili tzv.otevřenou kategorii, kde se opravdu může ukázat téměř kdokoliv (beat, folk atp) „ – konec citátu.
To je věc o kterou se snažím již dlouhá léta a v jejíž vznik jsem už ani nedoufal. Byl bych citlivý na „téměř cokoliv“. Nebylo by od věci nechat polemiku proběhnout na celonárodní úrovni – je právě počátek tříletého cyklu soutěží – tedy je na to čas. U nás v ZŠ a ZUŠ máme s takovou kategorií 15 let zkušeností v každoroční soutěži Karlovarský skřivánek.
Věřte, že pokud jsou citlivě nastavena pravidla zaměřená na kvalitu, rozhoduje zkušená, odborná multižánrová porota, pak jsou výsledky vynikající.
Citace praví, že jste tuto kategorii vytvořili, což vypadá, jako že už je vše připraveno, jen začít. Zatím však jde jen o záměr.
Přeji všem dětem, studentům, kantorům i uměleckým radám, aby se z dobré myšlenky nestal bohapustý „pel-mel“, aby se věci chopili tvůrčí a nadšení kantoři a aby si jí muzikanti užili. Vám v ÚUR – děkuji, děkuji, děkuji a držím palce, ať se věc podaří.

Jindřich Volf st.
P.S. Jsem vděčný všem, kteří se do diskuse zapojili a utvrdili moje přesvědčení, že umělecké školství může hledět do budoucnosti s nadějí .

Karlovy Vary 15.dubna 2010